Program Antivirus C

Souhrn

Cílem promíjení pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Jedná se o zákon „odpouštějící“ některým zaměstnavatelům pojistné na sociální zabezpečení – jedná se tedy o pojistné ve výši 24,8 % vyměřovacího základu, které je nákladovou položkou zaměstnavatele a které také vstupuje do superhrubé mzdy. Podporu z tohoto programu mohou čerpat zaměstnavatelé, kteří mají počet zaměstnanců maximálně 50.

Jaké jsou podmínky?

Splnění podmínek pro prominutí pojistného se zjišťuje v každém měsíci zvlášť, je možné, že v některém měsíci zaměstnavatel podmínku nesplní a prominutí pojistného neuplatní a v jiném měsíci podmínky splní a prominutí uplatní.

  • Pojistné se promíjí za měsíce červen, červenec a srpen 2020. Promíjí se jen pojistné, které platí zaměstnavatel jako poplatník pojistného ve výši 24,8 % ze svého vyměřovacího základu. Výše pojistného odváděného za jeho zaměstnance se nemění.
  • Snížit pojistné si může zaměstnavatel, který nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než 50 zaměstnanců pracovním poměru účastných nemocenského pojištění. Do počtu 50 zaměstnanců se zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, jimž zaměstnání trvá, ale nepracují, například z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovního volna bez náhrady mzdy (neplacené dovolené) a jiných překážek v práci, a i zaměstnanci, jimž byla dána výpověď.
  • Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z těchto 3 měsíců, se v porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 %.
  • Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc (z výše tří uvedených) se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.

Nárok na prominutí nemá zaměstnavatel uvedený v par. 109 odst. 3 zákoníku práce.

Jak mohu požádat?

Nárok na prominutí pojistného uplatní zaměstnavatel na tiskopise „Přehled o výši pojistného“. Na měsíce, za které se pojistné promíjí, bude tiskopis doplněn o snížený vyměřovací základ. Tiskopis se zasílá Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) pouze elektronicky. Zaměstnavatel si sám posoudí, zda splňuje podmínky nároku na prominutí pojistného, a vypočte si výši pojistného, kterou bude povinen uhradit. Promíjení pojistného se uskutečňuje prostřednictvím snižování vyměřovacího základu zaměstnavatele. Postup zaměstnavatele bude OSSZ kontrolovat v rámci pravidelných následných kontrol.

Použité zdroje:

  1. https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus_v4.pdf/
  2. https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus#Antivirus%20C

Autor: Ing. Kateřina Kaprasová

Pokud budete mít nějaké další dotazy nebo potřebovat poradit, ozvěte se nám na email dane.stavikova@email.cz nebo na tel. 774 706 974

Ing. Olga Šťavíková

zakladatelka​ daňové a účetní kanceláře Šťavíková